BADANIE WODY

Oferujemy Państwu kompleksową usługę badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz sensorycznych wody.

WYKONYWANE BADANIA:
- przeznaczonej do spożycia (z sieci wodociągowej i ze studni przydomowych)
- przeznaczonej na potrzeby gospodarcze
- powierzchniowej- podziemnej- mineralnej
- technologicznej
- z pływalni- do kuracji pitnych, inhalacji, kąpieli, płukania
- ze stawów- z jezior
- butelkowanej

Wyniki mogą zostać wykorzystane do oceny spełnienia aktualnych wymagań oraz na potrzeby własne klienta.

BADANIE WODY DO SPOŻYCIA

Wodę przeznaczoną do spożycia badamy zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Laboratorium Badawcze ANCHEM posiada wymagane zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonywania zadań w zakresie poboru oraz badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
WYKONYWANE BADANIA:
– liczba Escherichia coli
– liczba bakterii z grupy coli
– ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 36 °C
– ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 22 °C
– liczba Pseudomonas aeruginosa
– liczba enterokoków kałowych
– liczba Legionella sp.

Badanie wody do spożycia

BADANIE WODY Z KĄPIELISK

Wykonujemy badania zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.
WYKONYWANE BADANIA:
– Enterokoki
– Escherichia coli
oraz ocena innych wymagań takich, jak:
– zakwit sinic
– rozmnażania się makroalg lub fitoplanktonu morskiego
– ocena zanieczyszczeń

Badanie wody z kąpielisk

BADANIE WODY Z PŁYWALNI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami woda na pływalniach powinna być regularnie badana.  Woda powinna spełniać ściśle określone normy wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
WYKONYWANE BADANIA:
Escherichia coli w 100 ml wody
Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody
– Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody
– Gronkowce koagulazododatnie w 100 ml wody
Legionella sp. w 100 ml
– Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl
– pH
– Chlor wolny
– Chlor związany
– Mętność
– Azotany
– Chloroform
– Suma THM
– Glin
– Żelazo
– Utlenialność

Badanie wody z pływalni
Scroll to Top