Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań naszego laboratorium. Oferujemy m. in. badanie wody, badanie żywności, badanie ścieków, wymazów, badania środowiskowe. W swojej ofercie posiadamy również akredytowane pobieranie próbek i transport próbek do laboratorium.
Wyniki wykonanych u nas badań uznawane są w Unii Europejskiej.
W naszej ofercie znajdują się także badania skierowane do salonów kosmetycznych i stomatologicznych.
Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt przez formularz w zakładce kontakt lub telefonicznie.

OFERTA BADAŃ

BADANIE WODY

Oferujemy Państwu kompleksową usługę badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz sensorycznych wody.

WYKONYWANE BADANIA:

- przeznaczonej do spożycia (z sieci wodociągowej i ze studni przydomowych)

- przeznaczonej na potrzeby gospodarcze

- powierzchniowej

- podziemnej

- mineralnej

- technologicznej

- z pływalni

- do kuracji pitnych, inhalacji, kąpieli, płukania

- ze stawów

- z jezior

- butelkowanej

 

Wyniki mogą zostać wykorzystane do oceny spełnienia aktualnych wymagań oraz na potrzeby własne klienta.

BADANIE WODY DO SPOŻYCIA

Wodę przeznaczoną do spożycia badamy zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Laboratorium Badawcze ANCHEM posiada wymagane zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonywania zadań w zakresie poboru oraz badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

WYKONYWANE BADANIA:

- liczba Escherichia coli

- liczba bakterii z grupy coli

- ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 36 °C

- ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 22 °C

- liczba Pseudomonas aeruginosa

- liczba enterokoków kałowych

- liczba Legionella sp.

Badania wody mikrobiologiczne i fizykochemiczne

BADANIE WODY CIEPŁEJ -

Legionella sp.

Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nakłada obowiązek wykonywania badań wody ciepłej w kierunku Legionella sp. Badania przeprowadzane są w przedsiębiorstwach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach użyteczności publicznej.

Z naszych usług w tym zakresie korzystają zarządzający szpitalami, hotelami

i pensjonatami, sanatoriami oraz spółdzielniami mieszkaniowymi.

 

Posiadamy zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonywania zadań w zakresie poboru oraz badań wody ciepłej zgodnie z metodą referencyjną PN-EN ISO 11731.

Badanie wody pod kątem bakterii Legionella

BADANIE WODY Z KĄPIELISK

Wykonujemy badania zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

 

WYKONYWANE BADANIA:

- Enterokoki

- Escherichia coli

 

oraz ocena innych wymagań takich, jak:

- zakwit sinic

- rozmnażania się makroalg lub fitoplanktonu morskiego

- ocena zanieczyszczeń

Badanie w celu nadzoru jakości wody w miejscach przeznaczonych do kąpieli

BADANIE WODY Z PŁYWALNI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami woda na pływalniach powinna być regularnie badana.  Woda powinna spełniać ściśle określone normy wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

 

WYKONYWANE BADANIA:

- Escherichia coli w 100 ml wody

- Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody

- Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody

- Gronkowce koagulazododatnie w 100 ml wody

- Legionella sp. w 100 ml

- Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl

- pH

- Chlor wolny

- Chlor związany

- Mętność

- Azotany

- Chloroform

- Suma THM

- Glin

- Żelazo

- Utlenialność

Badanie wody z basenów pod kątem spełnienia określonych warunków prawnych

BADANIE ŚCIEKÓW i WÓD POPŁUCZNYCH

Proponujemy Państwu badania zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Posiadamy również akredytację na pobieranie ścieków jednorazowych oraz średniodobowych.

Wyniki mogą zostać wykorzystane do oceny spełnienia aktualnych wymagań oraz na potrzeby własne klienta.

 

WYKONYWANE BADANIA:

 

- Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5

- Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr

- Zawiesiny ogólne

- Stężenie azotu ogólnego

- Stężenie fosforu ogólnego

- Stężenie żelaza

- Stężenie azotu amonowego

- Stężenie azotu azotanowego

- Stężenie azotu azotynowego

- Stężenie siarczanów

- Stężenie chlorków

- pH

Akredytowane pobieranie ścieków i wód popłucznych

BADANIA ŚRODOWISKOWE

Zapraszamy do skorzystania z oferty Laboratorium Badawczego ANCHEM w zakresie:

 

- Badania i pobierania gleby

- Badania i pobierania osadów ściekowych

- Badania odpadów

- Sporządzenia kart charakterystyki odpadów

- Monitoringu składowisk odpadów

- Badania i pobieranie wód podziemnych

- Badania czynnych osadów ściekowych

monitoring wysypisk odpadów
Badania odpadów, gleby, osadów

BADANIE ŻYWNOŚCI

Laboratorium Badawcze ANCHEM wykonuje badanie żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Wykonujemy badania metodami referencyjnymi, wskazanymi w przepisach prawa oraz zgodnie z wytycznymi klientów.

 

Wykonujemy badania opisane jako wskaźniki higieny procesu oraz wskaźniki bezpieczeństwa produktu.

 

Wyniki badań mogą zostać wykorzystane podczas kontroli jednostek inspekcyjnych oraz na potrzeby własne klientów.

 

WYKONYWANE BADANIA:

 

- Obecność Salmonella spp.

- Obecność Salmonella Typhimurium i Salmonella Enteritidis

- Obecność Listeria monocytogenes i innych Listeria spp.

- Liczba Listeria monocytogenes i innych Listeria spp.

- Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus)

- Liczba Escherichia coli

- Liczba pleśni i drożdży

- Ogólna liczba drobnoustrojów

- Obecność i liczba beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany

- Obecność i liczba Clostridium perfringens

- Liczba Campylobacter spp.

- Liczba Pseudomonas spp.

badanie żywności pochodzenia roślinnego
Badanie żywności pochodzenia zwierzęcego

BADANIE LODÓW I DESERÓW

Wyniki badań mogą zostać wykorzystane podczas kontroli jednostek inspekcyjnych oraz na potrzeby własne klientów.

 

WYKONYWANE BADANIA:

- Obecność Salmonella spp.

- Liczba Enterobacteriaceae

- Obecność Listeria monocytogenes

- Liczba Bacillus cereus

Badanie żywności m.in lodów i deserów

BADANIE HIGIENY PRODUKCJI

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie badania higieny produkcji.

Proponujemy również akredytowane pobieranie próbek w zakresie próbek środowiskowych z obszarów produkcji żywności oraz obrotu żywnością.

 

WYKONYWANE BADANIA:

- Czystość mikrobiologiczna powietrza w pomieszczeniach

- Badania czystości mikrobiologicznej urządzeń

- Badania czystości mikrobiologicznej powierzchni (np. badania czystości mikrobiologicznej linii produkcyjnych)

- Próbek środowiskowych z etapu produkcji pierwotnej

- Wymazy rąk

- Wymazy podeszwowe

Akredytowane pobieranie próbek w zakresie badań środowiskowych

BADANIA HIGIENY PRODUKCJI - UBOJNIA

Laboratorium Badawcze ANCHEM w swojej ofercie posiada pobieranie i badanie tusz zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005 dnia 15 listopada 2005 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych, które zawierają się w kryteriach higieny procesu.

 

Wyniki badań mogą zostać wykorzystane podczas kontroli jednostek inspekcyjnych oraz na potrzeby własne klientów.

 

WYKONYWANE BADANIA TUSZY WIEPRZOWYCH, WOŁOWYCH, BARANICH, KOZICH, KOŃSKICH:

- Obecność Salmonella spp.

- Liczby Enterobacteriaceae

- Obecność bakterii tlenowych

Badanie tuszy wieprzowych, wołowych, baranich, kozich, końskich

BADANIA HIGIENY PRODUKCJI -

UBOJNIA DROBIU

Laboratorium Badawcze ANCHEM w swojej ofercie posiada pobieranie i badanie tusz drobiowych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005 dnia 15 listopada 2005 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych, które zawierają się w kryteriach higieny procesu.

 

Wyniki badań mogą zostać wykorzystane podczas kontroli jednostek inspekcyjnych oraz na potrzeby własne klientów.

 

WYKONYWANE BADANIA TUSZEK DROBIOWYCH:

- Obecność Salmonella spp.

- Obecność Salmonella Enteritidis

- Obecność Salmonella Typhimurium

- Liczba Campylobacter spp.

Wykonywanie badań tuszek drobiowych

BADANIA HIGIENY PRODUKCJI -

PRÓBKI PIERWOTNE Z FERM DROBIU

Laboratorium Badawcze ANCHEM w swojej ofercie posiada akredytowane badania próbek środowiskowych z etapu produkcji pierwotnej takich jak kał, kurz, wymazy podeszwowe.

Wyniki mogą posłużyć do kontroli wewnętrznej.

 

WYKONYWANE BADANIA PRÓBEK PIERWOTNYCH:

- Obecności Salmonella spp.

- Obecności Salmonella Enteritidis

- Obecności Salmonella Typhimurium

Badanie próbek z etapu produkcji pierwotnej

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZYM KATALOGIEM

Badanie wody, badanie żywności, badania środowiskowe

BADANIA WYMAZÓW CZYSTOŚCIOWYCH
STOMATOLOGIA, KOSMETOLOGIA

WYKONYWANE BADANIA:

- Czystości mikrobiologicznej powietrza w pomieszczeniach

- Czystości powierzchni i urządzeń

- Skuteczności działania urządzeń: autoklawów, suszarek i sterylizatorów

- Skuteczności działania lampy bakteriobójczej

- Skuteczności płynów dezynfekcyjnych

Badania mikrobiologiczne, badania autoklawów, suszarek, płynów dezynfekcyjnych
Oferujemy badanie wody, badanie żywności, badania środowiskowe
link do profilu ANCHEM
badanie wody z basenów

ul. Korczaka 2

87-300 Brodnica

Laboratorium Badawcze ANCHEM oferuje badanie wody z kąpielisk
Zapraszamy do zapoznania się z naszym profilu na protalu LinkedIn